C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud  täienduskoolituse õppekava

OPUS LINGUA KEELTEKOOL

Eesti keele õppekava: C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud  täienduskoolitus.

 Kinnitatud 15.03.2024 Opus Lingua OÜ juhatuse poolt.

Õppeasutuse nimi: Opus Lingua Keeltekool

Õppekava nimetus: C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud  täienduskoolitus.

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Kursuse õppe kogumaht: 180 kontakttundi, millele lisandub 220 individuaalse töö tundi.

Õppe sihtgrupp: C1 kursus on mõeldud neile, kes valdavad keelt B2 tasemel ning soovivad õppida edasi  järgmisel tasemel ning  soovivad sooritada C1 tasemeeksamit.

Kursuse eesmärk: valmistada ette C1 taseme keeleeksamiks; kinnistada ja arendada kõnes ja kirjas juba olemasolevaid oskusi.

 

 

Õpiväljundid:

 • Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust.
 • Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha väljendeid eriti otsimata.
 • Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes.
 • Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.
 • Loeb eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukamaid tekste, vajaduse korral oskab kasutada abimaterjale ja lugemisstrateegiaid.
 • Esitab selgeid, üksikasjalikke selgitusi erinevatel teemadel, mis seostuvad isikliku kogemusega, räägib tundmustest, annab hinnanguid ja kasutab omadussõnu.
 • Saab aru pikemast ja keerulisemast eestikeelse jutu olulisest, põhisisust, mis puudutab vestluspartnerit, tv-saadet, ka raadiot.
 • Kirjutab arusaadavaid tekste mitmel endale huvi pakkuval teemal ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel.
 • Oskab koostada endale vajalikke dokumente korrektses eesti keeles või valikvastustega küsimustikku täites.

 

 

Õppija koolituse lõpuks :

 • Oskab teha kokkuvõtteid pikkadest keerukatest tekstidest.
 • Mõistab üksikasjalikult suuremat osa pikki keerukaid tekste, mis tulevad ette avalikus, töö- ja hariduselus; tabab detaile k.a hoiakud ning arvamuste sõnastamata nüansse.
 • Kasutab grammatiliselt korrektset keelt erinevates situatsioonides.
 • Oskab väljenduda ka keerulisemates olukordades ladusalt ja loomulikult kasutades kompositsioonimalle ja sidumisvõtteid.
 • Oskab muuta intonatsiooni ja kasutada lauserõhke, et väljendada peenemaidki tähenduserisusi.
 • Kasutab sõnaliigisuhteid ja kollokatsioone.

 

 

Vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemele on õppe eduka läbimise korral õppija omandatud teadmiste ja oskuste tase C1.

 

 

 

Õpingute alustamise ja lõpetamise tingimused: C1 taseme kursusel osalemise eeldus on eesti keele oskus B2-keeletasemel.

Olemasolev keeletase määratakse keelefirmasisese testi alusel, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust.

Õppe lõpetamise tingimused:
Tunnistus väljastatakse neile, kes on osalenud tundides vähemalt 70% ning sooritanud lõputöö positiivselt.

Tõend väljastatakse neile, kes on osalenud vähemalt 50% tundides.

 

Õppe kogumaht:

180 kontakttundi, millele lisandub 220 individuaalse töö tundi.

Õppetöö korraldus:

2-5 korda nädalas, 2-4 akadeemilist tundi korraga.

 

Õppe kestvus: 1-2 õppeaastat Koolituse lõpus koolitus firma eksam.
Õppe sisu

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Õpe toimub eesti keele baasil.

 

Õppesisu teemavaldkondade ja keeleteadmistena:

 

 1. Isikuandmed (andmed, mis väljendavad isiku füüsilisi, majanduslikke jm omadusi), enda tutvustamine, küsimuste, taotluste, probleemide ja soovidega pöördumine ametiisikute poole.
 2. Maja ja kodu, ümbruskond (elukoht, tänavad, loodus jm), selgete märksõnadega oma elukoha ja selle ümbruskonna tutvustamine. Eluaseme ost-müük ja üür. Kinnisvaratehingute ja kinnisvara haldamisega seotud info. Turvalisus, kindlustus, majapidamine.
 3. Igapäevaelu (töö, raadio-ja teleuudised, majanduslikud probleemid jm), info haldamine, üksikasjalike juhiste järgimine, soovide esitamine, faktiteabe mõistmine igapäevaeluga seotud teemadel,  asjakohased arutelud aktuaalsetel teemadel. Suhtlus ametiasutuses (maksuamet, sotsiaal jm). Külaliste vastuvõtt kodus ja töökohal. Võõrustaja.
 4. Haridus ja keeled (haridusasutused, erinevad keeled jm), kooli või lasteasutuse õpetaja või õppejõu juhiste ja koolis väljakujunenud temaatika jms keeleliselt keerukamate formaaluste mõistmine, ilukirjanduslike tekstide lugemise, mõistmine ja nende üle arutlemine. Õppeasutuse probleemide arutelu, vestlus lapse arengu, edasijõudmise, käitumise, suhtlusoskuse jms teemal  lapsevanemana või haridustöötajana. Eesti haridussüsteem. Elukestev õpe. Erialane täienduskoolitus ja huviharidus.
 5. Vaba aeg ja meelelahutus (kultuuriüritused, huvid, sport jm), kultuuri –jm vaba aega sisustava teenuse info ja keerukamate juhendite mõismine, külaliste kutsumine ja tutvustamine, kultuuriürituste analüüs ja oma vaatenurga tutvustamine. Transport ja reisimine. Sõiduki rikked. Suhtlus politsei ja liikluskindlustusega.
 6. Töö (tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl), tööpakkumiskuulutuste sisust aru saamine, keerukamate küsimuste esitamine ja nendele vastamine, tööülesannete  mõistmine ja oma töö tutvustamine, tööturu organisatsioonidega tutvumine. Töötingimused ja –keskkond, töötaja õigused ja kohustused. Tööalane sõnavõtt, ettepanekute tegemine probleemide lahendamiseks. Oma seisukohtade esitamine ja nende kaitsmine. Tööalaste dokumentide vormistamine.
 7. Suhted ja suhtlemine teiste inimestega(tutvumine, sotsiaalvõrgustikud jm) soovide esitamine, inimestevaheliste probleemide mõistmine ja probleemidest teavitamine, suhted meedias ja nende ohud. Emotsioonide väljendamine. Vestluse edasiviimine.
 8. Tervis ja terviseteenused (haigused, ravimisvõimalused jm), enda ja teise inimese tervisliku seisundi ja enesetunde kirjeldamine, soovide väljendamine ja arutlemine tervise teemade üle, kaasaegse tervisesüsteemi mõistmine ja riskiteemade teadvustamine ja kaasarääkimine (alkohol, narkootikumid ja nendega kaasnevad riskihaigused. Perearst. Erialaarstid. Ravikulud, hüvitised. Tasuline arstiabi. Eesti tervishoiusüsteem. Haiguste ennetamine. Tervislik eluviis ja selle propageerimine. Tervislik toitumine. Liikumine.
 9. Teenused või teenindus: Sisseostude tegemine, söök ja jook (restoranid, kohvikud jm toitlustusasutused), laua reserveerimine, menüü mõistmine ja soovide esitamine, tagasiside andmine teemaga seotud blogides. Tarbimisharjumused. Kaebuse/pretensiooni esitamine ja/või sellele vastamine. Tarbijakaitse. Toitumine. Vestlus teenuse kvaliteedi, hindade, teeninduse ja miljöö teemadel. Köögi- ja muude seadmete ohutusnõuded. Ainete ja tarvikute kasutusõpetused.
 10. Keskkond: maa- ja linnaelu, keskkonnaprobleemid, säästlik eluviis, prügi sorteerimine, aktsioon Teeme ära!

Keeleteadmised:

Kõneetikett. Sobiva kõneregistri valik. Vestluse edasiviimine. Sünnis ja ebasünnis.

Grammatika

1.      Nimisõnad: sihitisrektsioon

2.      Tegusõnad: tugi-ja abiverbid, abiverbide rektsioonid.

3.      Sidefraasid ja fraaslaused.

4.      Funktsioonisõnad: kaassõnad, abiverbid ja –määrsõnad,

5.      Konnotatsioonid: rõhulaiendid

6.      Lauseehitus: lausete pikkus ja liigendatus, tegevuse faas, seisundi muutus

Iseseisev töö Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kirjalike ülesannete täitmine, ettekannete ettevalmistamine, ajakirjandusest info otsimine.

 

Testimine:

http://web.meis.ee/testest/

 

Õppekeskkonna kirjeldus Õpperuumid: Opus Lingua OÜ õppeklassid asuvad aadressil Pühavaimu 6 , Tallinn. Antud aadressil on meil 5 klassiruumi grupiõppe läbiviimiseks, mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 

Õppematerjalid Kursuse jaoks koostatud materjalide allikate loetelu, sealhulgas ka veebpipõhised materjalid ning testid:

1.      1.   M. Kitsnik „Praktiline eesti keel teise keelena“

2.      2.   M. Ehala „Eesti kirjakeel“

3.      3.   M. Ehala, K. Habicht, P. Kehayov, A. Zabrodskaja „ Keel ja ühiskond“

4.      http://www.teretere.eu/

5.      http://www.meis.ee/bw_client_files/lugemik_loeme_koos.pdf

6.      http://www.meis.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=236

7.      http://www.frepy.eu

8.      http://www.miksike.ee/

9.       http://els.leveranse.com/

10.  http://www.ut.ee/keeleweb2/

11.  http://www.pangloss.ee/eesti-keel-ja-meel-2006-%28arvutipohine-kursus%29

12.  http://www.oneness.vu.lt/

13.  http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1

14.  http://kohanemisprogramm.tlu.ee/

15.  http://www.efant.ee/std/

16.  http://www.kutsekeel.ee/eestikeel

17.  http://www.kke.ee/

18.  http://www.meis.ee/raamatukogu

19.  http://koolielu.ee/waramu/search/sort/created/curriculumSubject/63781430

20.  http://estmigkomm.jimdo.com/

21.  http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
http://web.meis.ee/testest/

22.   Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut

23.  EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.

24.   Hausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rõigas, Ülle Türk. Keeleoskuse mõõtmine. Käsiraamat. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: TEA kirjastus.

25.   Kasik 2007a = Reet Kasik. Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

26.  Kerge 2001 = Krista Kerge. Eesti süntaks keeleõppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus.

27.  Kingisepp ja Sõrmus 2000 = Leelo Kingisepp ja Elle Sõrmus. Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest. Tallinn: TEA.

28.  Krall ja Sõrmus 2000 = Ingrid Krall ja Elle Sõrmus. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn.

29.  Kraut 2000 = Einar Kraut. Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega. Tallinn: TEA kirjastus.

30.  Kärtner 2000a = Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

31.  Kärtner 2000b = Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

32.  Kärtner 2000c = Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus. Kärtner

33.  2000d = Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

34.  Saarso 2000 = Kristi Saarso. Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA kirjastus

35.  http://kohanemisprogramm.tlu.ee/

36.  http://www.efant.ee/std/

37.  http://www.kutsekeel.ee/eestikeel

38.  http://www.kke.ee/

39.  http://www.meis.ee/raamatukogu

40.  http://koolielu.ee/waramu/search/sort/created/curriculumSubject/63781430

41.  http://estmigkomm.jimdo.com/

42.  http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
http://web.meis.ee/testest/

43.   Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut

44.  EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross.