OPUS LINGUA KEELTEKOOL

Eesti keele õppekava

Kinnitatud 01.07.2015 Opus Lingua OÜ juhatuse poolt.

Õppeasutuse nimi: Opus Lingua Keeltekool

Õppekava nimetus: Eesti keele A2 ja B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud  täienduskoolitus.

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Õppekava üldeesmärgid: Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse eesmärk on mitte-eestikeelse õppija eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel. Opus Lingua Keeltekoolis on eestikeelse õppekava lõpetamise tingimus eesti keele oskus B1-tasemel. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.
Õpingute alustamise tingimused:

A2 taseme kursusel (I moodul) osalemise eeldus on eesti keele oskus A1-keeletasemel.

B1 taseme kursusel (II moodul) osalemise eeldus on eesti keele oskus A2-keeletasemel.

Olemasolev keeletase määratakse testi alusel, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: tunnistus erinevate tasemete õppekava läbimisel.

Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 60 protsendi ulatuses auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine. Tasemekoolituse eduka läbimise lõpus toimub koolitusfirmasisene eksam, mille edukal sooritamisel saab õppija tunnistuse ja võimaluse osaleda SA Innove korraldatud tasemeeksamil.

Kui õppija ei täida kursuse lõpetamise tingimusi, annab Opus Lingua Keeltekooli täiendkoolituse kursuse õpetaja õppijale võimaluse osaleda mõne teise grupi sama õppekava alusel toimuval kursusel ning nendevahelisel kokkuleppel koostatakse graafik kodutööde esitamiseks.

Õpperuumid: Opus Lingua OÜ õppeklassid asuvad aadressil Pühavaimu 6 , Tallinn.

Antud aadressil on meil 5  klassiruumi grupiõppe jaoks ning 2 väiksemat klassi eratundide läbiviimiseks. Kõik ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kõik klassiruumid on varustatud tahvli, videoprojektori, CD-mängijaga. Klassiruumides on nõuetele vastav valgustus. Õppeklassi varustusse kuuluvad ka tehnilised vahendid, mida kasutatakse tasemeeksamitel, sealhulgas on õppijal võimalik salvestada oma kõne ning sedakaudu olla tuttav tasemeeksamil vajamineva salvestussituatsiooniga.

Tualetid on eraldi naistele ja meestele. Meie õppijatel on võimalus kasutada kööki.

Meie kooli ruumides saab kasutada tasuta WiFi-t.

Õppekava juht/kontaktandmed: Anu Suik, e-post:  anu.suik@opuslingua.eu
I moodul Eesti keele õpe A1 ja A2 tasemel
Õppe kogumaht: 400 akadeemilist tundi.

Sellest 300 auditoorset ja 100 praktilise ning iseseisva töö tundi

Õppetöö korraldus:

2-5 korda nädalas, 2-4 akadeemilist tundi korraga.

Õppe kestvus: 1-2 akadeemilist õppeaastat. Õppeaasta lõpus koolitusfirmaeksam.
Eesmärk Luua eeldused eesti keele omandamisele tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsates keelesituatsioonides.
Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Õpe toimub inglise keele baasil.

Õppesisu teemavaldkondade ja keeleteadmistena:

1.     Pere ja isikuandmed (nimi, perekonnaseis, pere koosseis, vanus, kontaktandmed, aadress), koduloomad.

2.     Elukeskkond (loodus: loomad, linnud, taimed, ilm). Kodu ja selle ümbrus. Loomaaed. Hoiatussildid. Abi palumine.

3.     Olmeteenused ja kaubandus (postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused jm), soovide esitamine, aru saamine kaupade, teenuste ja reklaami kohta käiva teabe põhisisust. Ostud turult ja kauplusest. Kõneetikett ostmisel.

4.     Tervis ja tervishoid (haiglad, polikliinikud jm), info küsimine raviteenuste  kohta ja arsti vastuvõtule registreerimine, apteegist ravimite ostmine.Tervislik seisund. Abi (nõuande) palumine.

5.     Eluase ja kinnisvara (kinnisvarabüroo jm), soovide esitamine, kinnisvarakuulutuse põhisisu mõistmine ja probleemidest teavitamine. Kodu või korteri kirjeldus.

6.     Toitlustamine (restoranid, kohvikud jm toitlustusasutused), laua reserveerimine, menüü mõistmine ja soovide esitamine.

7.     Transport ja reisimine (ühistransport, linnatransport, reisibürood, majutusasutused jm), teabe hankimine reisimis- ja majutusvõimaluste kohta, teadete ja juhiste mõistmine.  Tee juhatamine. Teekond kodust tööle. Reisimine Eestis.

7.     Haridus (kool, lasteaed jm), kooli või lasteasutuse põhiinfost aru saamine, õpetaja või õppejõu juhiste ja koolis väljakujunenud tervituste jms keeleliste formaaluste mõistmine. Keelekursuste valik, õppevahendid, kaasõpilased. Elukutse valik. Erialad ja ametid.

8.     Vaba aeg ja ajaviide (kultuuriüritused, huvid, sport jm), kultuuri –jm vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõismine, külaliste kutsumine ja tutvustamine. Puhkus, selle planeerimine. Hobid. Suvekodu. Puhkamisevõimalused Eestis. Sünnipäev, perekondlikud ja riiklikud tähtpäevad.

9.     Töö ja töösuhted (tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl), tööpakkumiskuulutuste põhisisust aru saamine, küsimuste esitamine ja nendele vastamine, tööülesannete mõistmine ja oma töö tutvustamine.

Kõneetikett.

Grammatika.

1.     Tähestik. Hääldamine.

2.     Nimisõna: põhikäänded, mitmus, küsimuste moodustamine, kohakäänded, ühildumine omadussõnaga.

3.     Arvsõna: põhiarvsõnad, põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga, järgarvsõna

4.     Tegusõna: pööramine olevikus, lihtminevik, rektsioon, sihilised tegusõnad, käskiv kõneviis,

5.     Sidesõnad.

Iseseisev töö Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks.

Iseseisev  testimine:

http://web.meis.ee/testest/

Õpiväljundid Õppija mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning küsida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning sarnastele küsimustele vastata. Õppija on omandanud:

 • teadmised eesti keele hääldusest ja põhiteadmised grammatikast;
 • baassõnavara (umbes 1500 erinevat sõna ja väljendit), mille kasutamist treenitakse dialoogide ja rollimängudega;
 • oskuse ennast väljendada (baassõnavara piires) igapäevastes suhtlussituatsioonides;
 • oskuse aru saada lihtsamast tekstist kõnes, ajalehtedes, raadios, TV-s;
 • kaasvestlejast piiratud ulatuses aru saada;
 • oskuse koostada lihtsamaid kirju.

Õppija on omandanud baassõnavara umbes 1500 erineva sõna ja väljendi ulatuses, mille kasutamist on treenitud dialoogide, rollimängudega.

Vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemele on õppe eduka läbimise korral õppija omandatud teadmiste ja oskuste tase A2

Hindamismeetodid Eksam (suuline ja kirjalik test)
Õpetaja Jana Kardaš
Ingliskeelne nimetus Estonian A1 and A2
Õppematerjalid Kursuse jaoks on koostatud materjalid, sealhulgas ka veebipipõhised materjalid ehk e-kursused ning testid.

Kursuse jaoks koostatud materjalide allikate loetelu, sealhulgas ka veebpipõhised materjalid ning testid:

1.      https://www.keeleklikk.ee “Keeleklikk

 1. http://www.teretere.eu/
 2. http://www.meis.ee/bw_client_files/lugemik_loeme_koos.pdf
 3. http://www.meis.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=236
 4. http://www.frepy.eu
 5. http://www.miksike.ee/
 6.  http://els.leveranse.com/
 7. http://www.ut.ee/keeleweb2/
 8. http://www.pangloss.ee/eesti-keel-ja-meel-2006-%28arvutipohine-kursus%29
 9. http://www.oneness.vu.lt/
 10. http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1
 11. http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
 12. http://www.efant.ee/std/
 13. http://www.kutsekeel.ee/eestikeel
 14. http://www.kke.ee/
 15. http://www.meis.ee/raamatukogu
 16. http://koolielu.ee/waramu/search/sort/created/curriculumSubject/63781430
 17. http://estmigkomm.jimdo.com/
 18. http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
  http://web.meis.ee/testest/
 19.  Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut

21.  EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.

22.   Hausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rõigas, Ülle Türk. Keeleoskuse mõõtmine. Käsiraamat. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: TEA kirjastus.

23.   Kasik 2007a = Reet Kasik. Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

24.  Kerge 2001 = Krista Kerge. Eesti süntaks keeleõppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus.

25.  Kingisepp ja Sõrmus 2000 = Leelo Kingisepp ja Elle Sõrmus. Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest. Tallinn: TEA.

26.  Krall ja Sõrmus 2000 = Ingrid Krall ja Elle Sõrmus. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn.

27.  Kraut 2000 = Einar Kraut. Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega. Tallinn: TEA kirjastus.

28.  Kärtner 2000a = Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

29.  Kärtner 2000b = Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

30.  Kärtner 2000c = Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus. Kärtner

31.  2000d = Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

32.  Saarso 2000 = Kristi Saarso. Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA kirjastus.

 

II moodul Eesti keele õpe B1 tasemel
Kontakttundide maht: 400 akadeemilist tundi, sellest 300 auditoorset ja 100 praktilise ning iseseisva töö tundi Õppetöö korraldus:

2-5 korda nädalas, 2-4 akadeemilist tundi korraga.

Õppe kestvus: 1-2 akadeemilist õppeaastat. Õppeaasta lõpus keelefirma eksam.
Eesmärk Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B1-tasemele.
Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Õpe toimub inglise keele baasil.

Õppesisu teemavaldkondade ja keeleteadmistena:

1.     Pere ja kodused tööd. Pere päritolu. Tööjaotus kodus. Remont. Aiatööd.

2.     Avalikud asutused (riigi –ja omavalitused ning kõik muud asutused, ettevõtted ja organisatsioonid, kes teenindavad avalikkust), enda tutvustamine, küsimuste, taotluste, probleemide ja soovidega pöördumine ametiisikute poole.

3.     Olmeteenused ja kaubandus (postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused jm), soovide esitamine, aru saamine kaupade, teenuste ja reklaami kohta käiva teabe põhisisust. Hinnakiri.

4.     Tervis ja tervishoid (haiglad, polikliinikud jm), info küsimine raviteenuste  kohta ja arsti vastuvõtule registreerimine, apteegist ravimite ostmine.

5.     Eluase ja kinnisvara (kinnisvarabüroo jm), soovide esitamine, kinnisvarakuulutuse põhisisu mõistmine ja probleemidest teavitamine.

6.     Toitlustamine (restoranid, kohvikud jm toitlustusasutused), laua reserveerimine, menüü mõistmine ja soovide esitamine.

7.     Transport ja reisimine (ühistransport, linnatransport, reisibürood, majutusasutused jm), teabe hankimine reisimis- ja majutusvõimaluste kohta, teadete ja juhiste mõistmine. Elukeskkond. Kliima, aastaajad, Eestimaa kaunimad paigad, lemmikaastaaeg, väljasõit loodusesse, loodushoid.

8.     Haridus (kool, lasteaed jm), kooli või lasteasutuse põhiinfost aru saamine, õpetaja või õppejõu juhiste ja koolis väljakujunenud tervituste jms keeleliste formaaluste mõistmine.

9.     Vaba aeg ja ajaviide (kultuuriüritused, huvid, sport jm), vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõismine, külaliste kutsumine ja tutvustamine. Puhkus väljaspool Eestit. Meeldiv ja ebameeldiv puhkus. Meened reisidelt. Puhkuse planeerimine.

10.Töö ja töösuhted (tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl), tööpakkumiskuulutuste põhisisust aru saamine, küsimuste esitamine ja nendele vastamine, tööülesannete mõistmine ja oma töö tutvustamine.

Kõneetikett.

Grammatika

1.     Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadussõna ja arvsõnaga, antonüümid ja sünonüümid, liitsõnad

2.     Tegusõna: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis– ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis, ma- ja da-tegevusnimi, ühendtegusõnad

3.     Sidesõnad: ja, ning, aga, ega, või, sest, sellepärast et, jm

4.     Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine

5.     Määrsõnad: määrsõnade moodustamine ja võrdusastmed

6.     Omadussõna: käänamine ja võrdlusastmed

Iseseisev töö Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks.

Iseseisev testimine:

http://web.meis.ee/testest/

Õpiväljundid Vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemele on õppe eduka läbimise korral õppija omandatud teadmiste ja oskuste tase B1. Koolituse lõpuks õppija:

–          mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, vaba aeg jne;

–          oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;

–          oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane.

Hindamismeetodid Eksam (suuline ja kirjalik test)
Õpetaja Kristi Kiilman
Ingliskeelne nimetus Estonian B1
Õppematerjalid Kursuse jaoks koostatud materjalide allikate loetelu, sealhulgas ka veebpipõhised materjalid ning testid:

1.      https://www.keeleklikk.ee “Keeleklikk

 1. http://www.teretere.eu/
 2. http://www.meis.ee/bw_client_files/lugemik_loeme_koos.pdf
 3. http://www.meis.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=236
 4. http://www.frepy.eu
 5. http://www.miksike.ee/
 6.  http://els.leveranse.com/
 7. http://www.ut.ee/keeleweb2/
 8. http://www.pangloss.ee/eesti-keel-ja-meel-2006-%28arvutipohine-kursus%29
 9. http://www.oneness.vu.lt/
 10. http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1
 11. http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
 12. http://www.efant.ee/std/
 13. http://www.kutsekeel.ee/eestikeel
 14. http://www.kke.ee/
 15. http://www.meis.ee/raamatukogu
 16. http://koolielu.ee/waramu/search/sort/created/curriculumSubject/63781430
 17. http://estmigkomm.jimdo.com/
 18. http://web.meis.ee/testest/
 19. file:///C:/Users/User/Downloads/t66vihik_210x297_b5_kaanteta.pdf
 20.  Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut

22.  EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.

23.   Hausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rõigas, Ülle Türk. Keeleoskuse mõõtmine. Käsiraamat. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: TEA kirjastus.

24.   Kasik 2007a = Reet Kasik. Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

25.  Kerge 2001 = Krista Kerge. Eesti süntaks keeleõppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus.

26.  Kingisepp ja Sõrmus 2000 = Leelo Kingisepp ja Elle Sõrmus. Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest. Tallinn: TEA.

27.  Krall ja Sõrmus 2000 = Ingrid Krall ja Elle Sõrmus. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn.

28.  Kraut 2000 = Einar Kraut. Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega. Tallinn: TEA kirjastus.

29.  Kärtner 2000a = Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

30.  Kärtner 2000b = Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

31.  Kärtner 2000c = Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus. Kärtner

32.  2000d = Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

33.  Saarso 2000 = Kristi Saarso. Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA kirjastus.