Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 188913 on esitatud 16.06.2017

 

Opus Lingua OÜ tegutseb tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimisega ministri käskkirja alusel (5.10.2015 nr 1.1-2/15/375).

Keeleseaduse § 283 lõike 2 ning haridus- ja teadusministri 9. detsembri 2015 käskkirja nr 470
„Volituse andmine Haridus- ja Teadusministeeriumi nimel tegevusloa taotluste
lahendamiseks“ alusel:

1. Tuginedes Keeleinspektsiooni 28.04.2016 eelhaldusaktile annan tegevusloa Opus Lingua
OÜ-le keeleoskustasemetel B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti
keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

8. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest,
esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Holm

kantsler