Õppekorralduse alused

Opus Lingua Keeltekooli õppekorralduse alused

 1. Opus Lingua OÜ(registrikood: 12843092) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
 1. Opus Lingua OÜ on täiskasvanute koolitusasutus (Opus Lingua OÜ tegutseb tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimisega ministri käskkirja alusel 5.10.2015 nr 1.1-2/15/375 ja kantsleri käskkirja alusel 3.06.2016 nr 1.1-3/16/101.
 1. Õppetöö viiakse läbi aadressil Pühavaimu 6, Tallinn asuvates koolitusruumides. Koolitusasutuse ruumides kehtivad reeglid on sätestatud Opus Lingua juhatuse poolt ja neid tutvustatakse õppijatele iga koolituse alguses. Veebikoolituste puhul on kasutusel veebikeskkonnad Skype, Google Meet ja Google Classroom. Koolitusi korraldatakse keeleõppe valdkonnas.  Koolituse läbiviimise põhimõtted (sealhulgas praktilise töö korraldus) on paika pandud õppekavades. Õppija õigused ja kohustused on sätestatud punktides 28. ja 29. Koolitaja, kooli teiste töötajate õigused ja kohustused on sätestatud punktides 30. ja 31. Õppija õppetööst osavõtu osas peab arvestust kursuse juhendaja ja õpetaja kellel on e-päevik kuhu märgitakse kogu info puudumiste ja õppekava täitmise kohta.
 2. Hindamise põhimõtted on paika pandud õppekorralduse järgi, mis on koostatud lähtudes õppekavast. Õpetaja tutvustab hindamisreegleid õppijatele kursuse alguses ning kogu kursuse jooksul. Koolitusasutuses toimub hindamine testide ja koduste tööde põhjal.
 3. Tunnistuste ja tõendite allkirjastamine toimub nii digitaalselt kui käsikirjaliselt. Õppija saab kursuse lõpus digitaalse tunnistuse ja paberkandjal tunnistuse või tõendi millel on Opus Lingua juhataja kui ka kursuse juhendaja allkirjad. Tunnistuste üle toimub arvepidamine  Opus Lingua tunnistuste andmebaasis kuhu on salvestatud kogu info õppija ning kursuse andmete kohta.
 4. Koolitused toimuvad kursuste toimumiskalendri alusel, mis avaldatakse Opus Lingua keeltekooli veebilehel aadressil opuslingua.eu/ keeled ja kursused. Koolitused toimuvad aastaringselt.
 5. Organisatsioonisiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 6. Eesti keele A2- taseme, B1- taseme, B2- taseme ja C1 –taseme  tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursused inglise  keele baasil toimuvad nii grupiõppena kui ka eraõppena.
 7. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
 8. Opus Lingua OÜ asjaajamiskeel on eesti keel.
 9. Opus Lingua OÜ eesti keele A2- taseme, B1- taseme, B2- taseme ja C1 –taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursuste õppekeel on inglise keel ja vene keel.
 10. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

 

* õppekava nimetus;

* õppekavarühm;

* õpiväljundid;

* õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

* õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

* õppe sisu;

* õppekeskkonna kirjeldus;

* õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

* lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

* koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

 

13. Opus Lingua OÜ täienduskoolituste vormid:

13.1 Eesti keele A2- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursused. Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse eesmärk on mitte-eestikeelse õpilase eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel. Opus Lingua Keeltekoolis on eestikeelse õppekava lõpetamise tingimus eesti keele oskus A2-tasemel. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.

13.2 Eesti keele B1- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursused. Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse eesmärk on mitte-eestikeelse õpilase eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel. Opus Lingua Keeltekoolis on eestikeelse õppekava lõpetamise tingimus eesti keele oskus B1-tasemel. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.

13.3 Eesti keele B2- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursused. Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse eesmärk on mitte-eestikeelse õpilase eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel. Opus Lingua Keeltekoolis on eestikeelse õppekava lõpetamise tingimus eesti keele oskus B2-tasemel. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.

13.4 Eesti keele C1- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursused. Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse eesmärk on mitte-eestikeelse õpilase eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel. Opus Lingua Keeltekoolis on eestikeelse õppekava lõpetamise tingimus eesti keele oskus A2-tasemel. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.

13.5 Ettevõtte- ja organisatsioonisisesed keeltekoolitused – Opus Lingua Keeltekool pakub organisatsioonisisese keeltekoolituse teenust, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva keelekoolituse õppekava.

14. Opus Lingua OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, kontakttelefon, e-post, postiaadress ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

15. Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

15.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Opus Lingua keeltekooli kodulehel aadressil www.opuslingua.eu või telefoni teel +372 5209612. Registreerimisvormid leiab õppija veebilehel iga kursuse lõpus. Registreerimisvormi täitmisega kinnitab õppija, et nõustub koolitustingimustega ning on nõus et tema isikuandmeid töödeldaks vastavalt seadusele.

15.2. Interneti teel registreerunud saavad automaatse registreerumise kinnituse e-posti aadressile, mille nad sisestasid koolitusele registreerudes kodulehe registreerimisvormile. Kinnituses on välja toodud kogu info kursuse toimumise ja tingimuste ning maksmise kohta.

15.3. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt üks tööpäev enne koolituse toimumise algust.

15.4. Koolitusele registreerunutele saadetakse e-posti teel kutsed hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht.

15.5. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Opus Lingua Keeltekooli töötajatelt, kelle kontaktid on leitavad Opus Lingua Keeltekooli veebilehel Minu kool alalehelt aadressil: https://www.opuslingua.eu/tootajad/

 

16. Koolitusgrupi komplekteerimine

16.1. Õppegrupp moodustatakse koolituse eest maksmise järjekorra alusel.

16.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.

16.3. Opus Lingua OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse mitte toimumisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

17. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kes on tasunud õppemaksu.

18. Koolitusasutusel on õigus õppija koolituselt välja arvata koolitusasutuses kehtivate reeglite rikkumise tõttu ja  koolitusele mitteilmumise tõttu. Sellekohase info edastab õppijale Opus Lingua juhataja koostöös õpetajaga.

19. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud osalejale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend.

20. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad iga mooduli lõpus ja kursuse lõpus tagasiside ankeetküsimustiku, mis on leitav aadressil https://www.opuslingua.eu/tagasiside/

21. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel ühe tööpäeva jooksul pärast kursusele registreerumist. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Arvet on võimalik tasuda pangaülekandega või sularahas. Ülekandega maksmisel leiab õppija pangarekvisiidid arvelt, sularahas maksmisel väljastatakse tõend arve tasumise kohta.

22. Koolitusasutusel ei ole õigust koolituse vältel õppemaksu suurust muuta.

23. Õppemaksule võib lisanduda õppematerjalide maksumus, mis on välja toodud kursuse hinna juures.

24. Õppetasult ei ole võimalik soodustust saada (nt üliõpilane, pensionär).

25. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

27. Opus Lingua OÜ ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

28. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult Opus Lingua Keeltekooli kontaktisikut e-kirja teel anu.suik@opuslingua.eu või telefonil +372 520 9612. Juhul, kui osaleja teatab loobumisest vähem kui 2 tööpäeva või ei teavita oma mitteosalemisest, koolituse tasu ei tagastata.

29. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

30. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

31. Õppijal on õigus:

31.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav keeleõppeprogramm;

31.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

31.3. saada teavet Opus Lingua OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;

31.4. nõuda õppemaksu tagastamist Opus Lingua OÜ süül ära jäänud kursuste eest;

31.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

31.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

 

32. Õppija on kohustatud:

32.1.tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

32.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

32.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

Koolitaja, kooli teiste töötajate õigused ja kohustused

33. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Lektorid on saanud loa Haridus ja Teadusministeeriumist, et nad võivad õpetada Opus Lingua keeltekoolis.

34. Opus Lingua OÜ ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

35. Pakkuda Õppijatele tema võimetele ja huvidele vastav keeleõppeprogramm;

36. Tagada kvaliteetne koolitus.

37. Edastada teavet Opus Lingua OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta.

38. Maksta tagasi õppemaks tagasi õppijale Opus Lingua OÜ süül ära jäänud kursuste eest

39. Väljastada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

40. Tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

41. Hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

42. Käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

 

Koolituskeskuse õppekorralduse kord kehtib alates 01.07.2015