Eesti keele tasemeeksameid saab sooritada sihtasutuses INNOVE.

Opus Lingua Keeltekool on igakülgselt abiks eksamiteks valmistumisel,  informatsiooni vahendamisel eesti keele tasemeeksamite korralduse ning keeleõppe kulude hüvitamise kohta.

Eesti keele oskuse, selle hindamise ja kontrollimise nõuded sätestab Keeleseadus.

Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.

Isikute kohustusliku keeleoskustaseme määramisel on aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemed. Tasemeeksami sooritamine on vajalik ametikohal nõutud keeleoskustaseme tõendamiseks. Tööalast keeleoskust mõõdetakse ja riiklikke eksameid korraldatakse Eestis neljal tasemel: eesti keele A2-tase, B-1 tase, B-2 tase ja C-1 tase.

Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks peab kodakondsuse taotleja sooritama eesti keele tasemeeksami vähemalt B-1 tasemel. Vähemalt 65-aastane Eesti kodakondsust taotlev isik on keeleeksamil vabastatud kodakondsusseaduse § 8 2. lõike punktis 4 sätestatud nõuete täitmisest (oskus koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal), st kirjutamistestist. Kui isik on esitanud vastava avalduse, peab ta eksamil sooritama kolm osa: kuulamis-, lugemis- ja rääkimisosa.