OPUS LINGUA KEELTEKOOL

Eesti keele õppekava: Eesti keele A2 -taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud  täienduskoolitus.

Kinnitatud 15.03.2024  Opus Lingua OÜ juhatuse poolt.

Õppeasutuse nimi: Opus Lingua Keeltekool

Õppekava nimetus: Eesti keele A2 -taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud  täienduskoolitus.

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Õppekava kogumaht: 300 kontakttundi, millele lisandub 100 individuaalse töö tundi. Õppe maht on jaotatud kaheks mooduliks.

A0-A1 moodul: 100 kontakttundi, millele lisandub 30 individuaalse töö tundi.

A1-A2 moodul: 200 kontakttundi, millele lisandub 70 individuaalse töö tundi.

 

Õppekava üldeesmärgid:

Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse eesmärk on mitte-eestikeelse õpilase eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel. Opus Lingua Keeltekoolis on eestikeelse õppekava lõpetamise tingimus eesti keele oskus A2-tasemel. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.

Õppemeetod:

Kursus viiakse läbi grupiõppes, kus pööratakse tähelepanu kõikidele neljale osaoskusele. Oluline on interaktiivne suhtlus iga õpitud uue grammatika reegli või sõnavara harjutamiseks. Tundides on tähelepanu pööratud eelkõige suhtlemisele ning kodutöödes saavad õpilased harjutada õpitud grammatikat. Loetakse uusi tekste, moodustatakse dialooge, mängitakse õppemänge, kirjutatakse läbi tekste.

Kursuse lõppedes oskab õpilane algtasemel rääkida, lugeda ja kirjutada ning saab aru lihtsamatest, aga ka natukene keerulisematest tekstidest. Õpilane tunneb peamisi grammatikareegleid ning oskab lihtsamalt moel rääkida ja kirjutada erinevatel teemadel (igapäevaelust, hobidest, reisimisest, haridusest, oma tööst, plaanidest ja unistustest), kirjeldada inimesi, olukordi ja kohti. Samuti oskab õpilane esitada erinevaid küsimusi ja palveid, eesti keeles restoranis tellida, poest toitu osta, korterit üürida ning teejuhiseid küsida. Õpilane tunneb olulisemaid tegu-, nimi- ja omadussõnu.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse läbi nelja osaoskuse:

1)     kuuldu mõistmine (kuulamine)

2)     loetu mõistmine (lugemine)

3)     kirjutamine

4)     rääkimine

Kuuldu ja loetu mõistmist ning kirjutamisoskust kontrollitakse kirjalikult ja rääkimisoskust suuliselt.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse testi alusel. Test on sooritatud, kui testitav on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

Õpingute alustamise tingimused:

A2 taseme kursusel osalemise alustamiseks ei ole eesti keele oskus vajalik.

 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

Tunnistus või tõend.

Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 70 % ulatuses auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine. Tasemekoolituse eduka läbimise lõpus toimub koolitusfirmasisene eksam, mille edukal sooritamisel saab õppija tunnistuse ja võimaluse osaleda tasemeeksamil.

Kui õppija ei täida kursuse lõpetamise tingimusi, annab Opus Lingua Keeltekooli täiendkoolituse kursuse õpetaja õppijale võimaluse osaleda mõne teise grupi sama õppekava alusel toimuval kursusel ning nendevahelisel kokkuleppel koostatakse graafik kodutööde esitamiseks.

Õppijatele, kes on kursusel osalenud 70% ning sooritanud lõpueksami positiivsele tulemusele, väljastatakse tunnistus. Neile, kes osalevad tundides 50% ja lõpueksamit ei soorita, väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.

Õppematerjal: 

“Tere”, “Tere jälle”, “Algaja Õnn”, www.keeleklikk.ee.

Õpperuumid:

Opus Lingua OÜ õppeklassid asuvad aadressil Pühavaimu 6 , Tallinn.

Antud aadressil on meil 5 klassiruumi grupiõppe jaoks ning 2 väiksemat klassi

eratundide läbiviimiseks, mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õppekava juht/kontaktandmed:

Anu Suik, e-post:  anusuik@opuslingua.eu

 

Õppekava nimetus Eesti keel A2

Õppekava maht: 300 kontakttundi, millele lisandub 100 individuaalse töö tundi.

 

Õppetöö korraldus:

2-5 korda nädalas, 2-4 akadeemilist tundi korraga.

Õppe kestvus: 1-2  õppeaastat. Kursuse lõpus on eksam.
Eesmärk Luua eeldused eesti keele omandamisele tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsates keelesituatsioonides.
Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Õpe toimub inglise keele baasil.

Õppe sisu teemavaldkondade ja keeletedmistena:

1)    Endast ja teistest rääkimine

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• esitada oma isikuandmeid (nt nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus) jm endaga seostuvat faktiteavet

• end lühidalt tutvustada ning sarnasest tutvustusest aru saada

• esitleda teisi

• kirjeldada isikute välimust ja iseloomu

• kirjeldada oma perekonda, kodu ja tööd

• kirjeldada oma hariduslikku tausta, elukutset, hobisid ja huvisid.

2)     Haridus

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• kirjeldada oma haridust ja koolielu ning küsitleda vestluspartnerit samal teemal

• jutustada mõne lühikese loo oma kooliajast või õppimisest

• rääkida, mis talle koolis meeldis ning mis mitte, ning oma eelistusi lühidalt selgitada

• rääkida lühidalt oma edasiõppimise kavatsustest

• küsida ja edastada infot oma õpitulemuste kohta.

3)    Elukutse, amet ja töö

A2-tasemel keelekasutaja suudab
• vastata lihtsatele küsimustele oma ameti ja töökoha kohta ning esitada samalaadseid küsimusi
•  jutustada lühidalt oma elukutsest ja töökohast
•  lühidalt kirjeldada oma edasise tööga seotud kavatsusi

•  kirjeldada lühidalt oma tööpäeva või mingit juhtumit selles

• vastata rutiinsete tööülesannetega seotud küsimustele.

4)    Teenindus

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• hankida konkreetset laadi infot teenindusasutuse asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta
• küsida põhiteenuseid ning vastata teenindaja lihtsatele küsimustele
• sooritada lihtsamaid toiminguid pangas, postkontoris, juuksuris jm
• teatada, kas soovib teenuse eest tasuda sularahas, ülekandega või pangakaardiga
• mõista lihtsaid teenusetutvustusi, juhendeid ja siltide põhisisu.

5)     Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• vastata küsimustele oma eluaseme kohta ning ise samalaadseid küsimusi esitada

• kirjeldada lühidalt oma kodu lähiümbrust

• kirjeldada lühidalt oma pere kodust elu, küsida sama laadi infot vestluspartnerilt

• kirjeldada oma majapidamist ja kodu sisustust

• kirjeldada oma igapäevaseid olmetingimusi ning neid vajadusel üldsõnaliselt võrrelda eelmise elukohaga väljaspool Eestit

• kutsuda külalisi

• jutustada oma päevast ja küsida samalaadset infot teistelt

• rääkida oma lähedastest ja teistele samasisulisi küsimusi esitada.

6)    Enesetunne, tervis ja heaolu

A2-tasemel keelekasutaja suudab

• teatada lühidalt oma halvast enesetundest

• küsida infot arsti vastuvõtuaegade kohta

• lühidalt kirjeldada enda või oma lähedase tervislikku seisundit ning mõista samalaadset infot

• osta apteegist käsimüügiravimeid

• mõista ravimi infolehe põhilist faktiteavet.

7)  Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• rääkida oma huvidest, hobidest, vaba aja veetmise eelistustest ning samasuguseid küsimusi esitada

• vastata küsimustele oma liikumisharrastuste, muusikalise maitse ja lugemisharjumuste kohta ning samalaadseid küsimusi esitada

• hankida konkreetset laadi infot oma huvialade kohta

•hankida ja edastada faktiinfot kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuaegade, piletihinna jms kohta

• jutustada lühidalt mõnest meelelahutusüritusest, nt oma sünnipäeva tähistamisest

• kutsuda kaaslast meelelahutus- või kultuuriüritusele ning ise samalaadsele kutsele vastata.

8)   Sisseostud, hinnad

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• hankida ja edastada konkreetset faktiinfot poodide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta

• hankida infot kaupade koguse, mõõtude või suurusnumbri ja hinna kohta

• küsida tarbekaupu

• jutustada sooritatud ostudest, keskendudes pigem nende kvantiteedile kui kvaliteedile

• üldsõnaliselt võrrelda kaupade hinda ja kvaliteeti

• aru saada lihtsatest sooduspakkumistest

• vastata müüja või klienditeenindaja abipakkumisele

•teatada, kas soovib ostu eest tasuda sularahas või pangakaardiga.

9)    Söök ja jook

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• kirjeldada oma igapäevaseid toitumisharjumusi

• hankida infot erinevate söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade ja hinnaklassi kohta

•  broneerida restoranis lauda

• tellida menüü põhjal sööki ja jooki

• teatada, kas soovib toitlusasutuses tasuda sularahas või pangakaardiga

• aru saada lihtsatest päevapakkumistest

• pakkuda ja paluda söögilauas sööki ja jooki

• ümber kirjutada retsepte.

10)  Inimeste suhted ühiskonnas

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• jätta ja edastada lühikesi sõnumeid ja teateid

• kirjeldada inimesi nii välimuselt kui muudelt omadustelt

11)  Keskkond, kohad, loodus, ilm

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• kirjeldada oma kodukohta

• küsida oma asukohta ja anda sellest infot

• küsida ja juhatada teed

• aru saada ilmateate põhisisust

• kirjeldada konkreetse ajahetke ilma

• leida maakaardilt kindlat infot

• nimetada mõningaid loomi, linde, taimi.

12) Kultuur ja keeled, keelte õppimine

A2-tasemel keelekasutaja suudab

• hankida ja edastada faktiteavet kultuurisündmuste toimumise koha, aja, piletihinna ja esinejate kohta

• jutustada lühidalt mõnest kultuurisündmusest

• vastata küsimustele oma keeleoskuse ja praktiseerimisvõimaluste kohta ja samalaadseid küsimusi esitada.

13) Reisimine, transport, vaatamisväärsused

A2-tasemel keelekasutaja suudab:

• hankida, üles kirjutada ja jagada infot ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta

• osta sõidupiletit

• teatada oma sõidu sihtpunkti

• küsida ja juhatada teed toetudes kaardile või plaanile ning mõista samalaadset infot

• mõista, kuidas ühistranspordiga sihtpunkti jõuda

• mõista vaatamisväärsuste kohta käivat numbrilist põhiinfot

• broneerida tuba hotellis

• kirjutada postkaarti puhkusereisilt

• teatada, kas soovib teenuse eest tasuda sularahas või pangakaardiga.

Grammatika:

Arvsõnad, verbi pööramine, küsisõnad, olevik, nimisõnade põhivormid, mitmus, küsimuste moodustamine, kohakäänded, postpositsioonid, imperatiiv Sg2, lihtminevik, omadussõnade võrdlemine, komitatiiv, abessiiv.

 

Iseseisev töö Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks.
Hindamismeetodid Eksam (suuline ja kirjalik test)
Ingliskeelne nimetus Estonian  A2