Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  1. Üldsätted

1.1 Opus Lingua juhatuse  poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Opus Lingua Keeltekool (edaspidi Keeltekool).
1.2. Keeltekool korraldab täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitust.
1.3 Keeltekool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist.

  1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Keeltekooli poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
2.3 Keeltekooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

  1. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Opus Lingua Keeltekooli kõikidel õpetajatel on erialane kõrgharidus. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal.
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

  1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik kursused on Opus Lingua Keeltekooli  kodulehel vähemalt neli kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda läbi kodulehel oleva ankeedi.
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust Opus Lingua juhataja poolt. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult väikesed, et toetada individuaalset lähenemist igale õppijale. Kursusele registreerujad saavad testida oma  keeleoskust enne registreerimist internetikeskkonnas testest.ee
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad koheselt teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta.
4.4 Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.
4.5 Keeltekoolil on õppeklassid Tallinnas, Pühavaimu 6, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.

4.6. Igas õppeklassis on salvestustehnika kõne salvestmiseks ning tehnika kuulamisülesannete läbiviimiseks.
4.7 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjalid on vajadusel paberkandjal.
4.8 Keeltekool tagab igale koolitusel osalejale võimaluse keeta kohvi ja teed kooli kohvikus ning teha suupisteid.
4.9 Õppeklassis on võimalus kasutada internetiühendust.

  1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad internetipõhise tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, õpetajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.2. Tagasisidelehtede koondid salvestatakse järelduste tegemiseks. Keeltekooli juhataja ja õpetajad analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu või täiendavad korraldust.
5.3. Juhul kui tagasiside õpetaja tegevuse kohta on negatiivne, lõpetatakse koostöö õpetajaga.