OPUS LINGUA KEELTEKOOL

Eesti keele õppekava: B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud  täienduskoolitus.

Kinnitatud 15.03.2024 Opus Lingua OÜ juhatuse poolt.

Õppeasutuse nimi: Opus Lingua Keeltekool

Õppekava nimetus: B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud  täienduskoolitus.

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Õppekava maht:  180 kontakttundi, millele lisandub 220 individuaalse töö tundi.

Sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes on lõpetanud B1 taseme kursuse ja omavad sellele vastavat tunnistust ning soovivad sooritada B2 tasemeeksamit.

Kursuse eesmärk: valmistada ette B2 taseme keeleeksamiks; kinnistada ja arendada kõnes ja kirjas juba olemasolevaid oskusi.

 

Õpiväljundid:

 

 • Õppija mõistab ja kasutab keerukamaid ja abstraktsemaid väljendeid ja  fraase.
 • Oskab ennast spontaanselt ja ladusalt väljendada ning vestelda eestikeelse kõnelejaga.
 • Suudab paljudel teemadel luua selget ja üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka.
 • Teab kuidas kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.
 • Loeb eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukamaid tekste, vajaduse korral oskab kasutada abimaterjale ja lugemisstrateegiaid.
 • Esitab selgeid, üksikasjalikke selgitusi erinevatel teemadel, mis seostuvad isikliku kogemusega, räägib tundmustest, annab hinnanguid ja kasutab omadussõnu.
 • Saab aru pikema ja keerulisema jutu põhisisust.
 • Kirjutab arusaadavaid tekste mitmel endale huvi pakkuval teemal ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel.
 • Oskab koostada endale vajalikke dokumente lihtsas keeles või valikvastustega küsimustikku täites.

Koolituse lõpuks õppija on omandanud :

 • Oskuse lugeda eesti keeles suuresti iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist ning kasutades sobivaid abimaterjale;
 • aktiivse baassõnavara, mille kasutamist on treenitud dialoogide, rollimängudega (kuid raskusi võib olla haruldaste idioomide mõistmisega);
 • oskuse hankida infot, mõtteid ja arvamusi oma asjatundmuse vägagi spetsiifilistest allikatest;
 • oskuse, kuidas mõista erialaartikleid ka väljapool oma asjatundmust;
 • oskuse mõista kaasaegseid probleemartikleid ja ülevaateid, kus autorid väljendavad lahknevaid hoiakuid ja eriarvamusi;
 • oskuse resümeerida ja kommenteerida nii tarbe- kui loovtekste, arutledes erinevate seisukohtade ja peamiste teemade üle;
 • oskuse resümeerida uudiseid, intervjuusid ja dokumentaalsaateid, mis sisaldavad arvamusi, põhjendusi ja mõttevahetust;
 • oskuse kokku võtta filmide ja näidendite sisu ja sündmustikku.

 

Vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemele on õppe eduka läbimise korral õppija omandatud teadmiste ja oskuste tase B2.

 

 

 

Õpingute alustamise ja lõpetamise  tingimused: B2 taseme kursusel osalemise eeldus on eesti keele oskus B1-keeletasemel.

Olemasolev keeletase määratakse keelefirmasisese testi alusel, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust.

Õpingute lõpetamisel väljastatakse kas tunnistus või tõend.

Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 70 % ulatuses auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine. Tasemekoolituse eduka läbimise lõpus toimub koolitusfirmasisene eksam, mille edukal sooritamisel saab õppija tunnistuse ja võimaluse osaleda tasemeeksamil.

Kui õppija ei täida kursuse lõpetamise tingimusi, annab Opus Lingua Keeltekooli täiendkoolituse kursuse õpetaja õppijale võimaluse osaleda mõne teise grupi sama õppekava alusel toimuval kursusel ning nendevahelisel kokkuleppel koostatakse graafik kodutööde esitamiseks.

Õppijatele, kes on kursusel osalenud 70% ning sooritanud lõpueksami positiivsele tulemusele, väljastatakse tunnistus. Neile, kes osalevad tundides 50% ja lõpueksamit ei soorita, väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.

Õppematerjal: 

M. Pesti “K nagu Kihnu”

 

Õppe kogumaht: 

õppekava mahuks 180 kontakttundi, millele lisandub 220 individuaalse töö tundi.

Õppetöö korraldus:

2-5 korda nädalas, 2-3 akadeemilist tundi korraga.

 

Õppe kestvus: 1 -2 õppeaastat Koolituse lõpus koolitusfirma eksam.
 Õppe sisu:

 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine.  Võõrkeelte õppimine.
 • Osalemine kultuurielus: teatrid, näitused, kino jne. Eesti tuntumad kultuuritegelased.
 • Suhtlemine eri rahvustest inimestega. Endast ja teistest rääkimine.
 • Välimus ja isiksus. Vabas vormis elulugu. Kehakeel ja välimus. Sõnadeta suhtlemine. Riietuse ja kehahoiaku kirjeldamine.
 • Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted. Koolikorraldus Eestis. Riigi- ja erakoolid. Õppimisvõimalused Eestis ja välismaal. Huviharidus. Täienduskoolitus.  Ametite kirjeldamine ja võrdlemine.
 • Töö ja töökoha kirjeldamine. Asutuse tutvustus. Tööotsija meelespea. Kandidaatide valimine. Tööintervjuu. Motivatsioonikirja kirjutamine. Tööturg. Töötingimused. Ohutusnõuded töökohal. Karjäärivõimalused. Eluskestev õpe. Andekas laps. Järelepärimine ja vastus järelepärimisele.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Eluase ja kinnisvara. Elukohad ja kolimine. Elukoha kirjeldamine. Üürikorter. Koduümbrus. Kodused toimetused. Tööjaotus perekonnas. Tulevikukodu. Kodumasinate kasutusjuhendid. Leiutised. Tulevikukodu.
 • Lemmikloomad.
 • Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja hinnad. E-kaubandus. Ostukohtade võrdlemine. Tarbijakaitse. Reklaam. Probleemi lahendamine poes. Kaebuse kirjutamine. Sisseostude tegemine. Teenindusettevõtted. Klienditeenindajad. Mood. Riiete ja jalanõude valik kauplustes ja turul. Rõivaste ja jalanõude hooldus. Nõuandeid riietuse kohta.
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm.  Kodukeemia. Keemiakaupade valimine ja kirjeldamine. Prügi sorteerimine. Loodussäästlik tarbimine. Keskkonnaprobleemid. Keskkonnakaitse. Tuumaenergia.  Keskkonnaprojektid. Eesti loodus. Ökoturism. Loomade pidamine loomaaias.
 • Tervis ja tervishoid.  Elustiil ja tervis. Tervishoid ja esmaabi, tööohutus. Arst ja patsient. Haiguste ennetamine. Enesetunne ja tervise seisund. Vaimne tervis. Eluviisid. Ravimite toime. Taastusravi ja Eesti tervisekeskused. Vanadusega kaasnevad probleemid. Pärilikud ja kutsehaigused. Inimeste suhted ühiskonnas.
 • Perekond ja kodu. Armastus ja abielu. Perekondlikud tähtpäevad? Pidupäevad? pühad. Konfliktide lahendamine. Lapsepõlv. Teismeline laps. Enesekehtestamine. Raha ja armastus. Põlvkondade vahelised probleemid. Tolerantsus.
 • Turvalisus. Päästeamet, ohutusnõuded. Kriminaalkroonika. Juhtunu kirjeldamine. Karistused. Seletuskiri politseile.
 • Autod ja liiklus. Autode võrdlemine. Auto ostmine ja müümine. Liiklusõnnetuse kirjeldamine. Auto vs jalgratas. Liikluseeskiri. Tee juhatamine.
 • Majandus- ja õigussuhted. Pank. Pangalaen. Kindlustus. Mis mõjutab firma edukust? Graafikute kirjeldamine. Ettevõtlus. Äriplaani esitlus ja hindamine. Poliitika, aktuaalsed sündmused. Parlamendivalimised. Naised poliitikas. Riigieelarve. Raha ja maksud. Vananev ühiskond. Vabatahtlikud. Ajateenistus.
 • Meedia. Infoühiskond. Ajakirjandus. Ajalehtedest kokkuvõtte tegemine. Reklaam kui mõjutusvahend. Uudise kirjutamine. Tarbimisühiskond ja reklaam. Arvutisõltuvus.
 • Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused. Puhkamisvõimalused. Reisimine ja puhkus. Lennureisid. Turismitalud. Aktiivne puhkus. Matkamine. Sportimisvõimalused. Lugemiseelistused. Kultuuriüritused. Filmi- ja teatrikunst.
Iseseisev töö Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kirjalike ülesannete täitmine, ettekannete ettevalmistamine, ajakirjandusest info otsimine.

 

Testimine:

http://web.meis.ee/testest/

 

Õppekeskkonna kirjeldus Õpperuumid: Opus Lingua OÜ õppeklassid asuvad aadressil Pühavaimu 6 , Tallinn. Antud aadressil on meil 5 klassiruumi grupiõppe läbiviimiseks, mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend või tunnistus. Kursuse lõpus toimub eksam (suuline ja kirjalik test)

Kui õppija on osalenud vähemalt 60% auditoorsetes tundides, läbinud õppekava, esitanud kõik kodutööd ja sooritanud koolitusfirmasisese lõpueksami positiivsele tulemusele (vähemalt 60% võimalikust punktisummast) väljastatakse talle tunnistus.

Kui õppija ei täida kursuse lõpetamise tingimusi, annab Opus Lingua Keeltekooli täiendkoolituse kursuse õpetaja õppijale võimaluse osaleda mõne teise grupi sama õppekava alusel toimuval kursusel ning nendevahelisel kokkuleppel koostatakse graafik kodutööde esitamiseks. Kui õppija on osalenud vähemalt 50% tundides, kuid ei soorita lõputesti positiivsele tulemusele, väljastatakse talle tõend.