B1-taseme tasemeeksami ettevalmistamisele suunatud eesti keele õppekava

OPUS LINGUA KEELTEKOOL
B1-taseme tasemeeksamile suunatud eesti keele õppekava
Kinnitatud 15.03.2024 Opus Lingua OÜ juhatuse poolt.
Õppeasutuse nimi: Opus Lingua keeltekool
Õppekava nimetus: B1-taseme eesti keele õppekava
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel

Õppekava kogumaht: 300 kontakttundi, millele lisandub 100 individuaalse töö tundi. Õppe kogumaht on jaotatud kahte moodulisse.

B1.1 moodul: 100 kontakttundi, millele lisandub 30 individuaalse töö tundi.

B1.2 moodul: 200 kontakttundi, millele lisandub 70 individuaalse töö tundi.

 

Õppekava üldeesmärgid:

Õppida eesti keelt nii igapäevaelus kui ka tööturul paremaks toimetulekuks.
Opus Lingua Keeltekoolis on õppekava lõpetamise tingimus eesti keele oskus B1-tasemel. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.

Õppe sihtgrupp:

Täiskasvanud õppijad, kel on varasemalt omandatud eesti keeles A2 tase ning soovivad saavutada eesti keeles B1 taseme.

 

Õpiväljundid: 

Kursuse lõpetanud saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või talle huvitavaid teemasid. Saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või minu tööga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või mulle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse läbi nelja osaoskuse:

  1. kuuldu mõistmine (kuulamine)
  2. loetu mõistmine (lugemine)
  3. kirjutamine
  4. rääkimine

Kuuldu ja loetu mõistmist ning kirjutamisoskust kontrollitakse kirjalikult ja rääkimisoskust suuliselt.
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse testi alusel. Test on sooritatud, kui testitav on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

Õpingute alustamise tingimused:

Olemasolev keeletase määratakse testi alusel, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

Tunnistus või tõend.
Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 70 protsendi ulatuses auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine. Kui õppija ei täida kursuse lõpetamise tingimusi, annab Opus Lingua Keeltekooli täiendkoolituse kursuse õpetaja õppijale võimaluse osaleda mõne teise grupi sama õppekava alusel toimuval kursusel ning nendevahelisel kokkuleppel koostatakse graafik kodutööde esitamiseks.

Õppijatele, kes on kursusel osalenud 70% ning sooritanud lõpueksami positiivsele tulemusele, väljastatakse tunnistus. Neile, kes osalevad tundides 50% ja lõpueksamit ei soorita, väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.

Kasutatavad õppevahendid:

  1. I. Mangus, M. Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik B1-B2 tasemele“
  2. L. Kingisepp, M. Kitsnik „Naljaga pooleks“;
  3. L. Kingisepp, M. Kitsnik „Avatud uksed“. 
  4. Testest B1 taseme testid (http://web.meis.ee/testest/)

 

Õpperuumid:

Opus Lingua OÜ õppeklassid asuvad aadressil Pühavaimu 6, Tallinn.
Antud aadressidel on meil 2 klassiruumi grupiõppe jaoks ning 2 väiksemat klassi
eratundide läbiviimiseks, mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õppekava juht/kontaktandmed: Anu Suik, e-post:  anu.suik@opuslingua.eu
Õppekava nimetus B1-taseme tasemeeksamile suunatud eesti keele õppekava
Õppekava maht:

300 kontakttundi, millele lisandub 100 individuaalse töö tundi.

Õppetöö korraldus:
2-4 korda nädalas, 2-4 akadeemilist tundi korraga.
Õppe kestvus: 1-2  aastat Kursuse lõpus on eksam.
Eesmärk
Aine lühikirjeldus:
(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)
Õpe toimub inglise keele baasil.
Õppesisu teemavaldkondade ja keeleteadmistena:
1)    Haridus
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         küsida vestluskaaslase hariduse ja koolitee kohta ning vastata ise küsimustele;
·         jutustada oma koolitööst, kooliajast, õppimisest;
·         väidelda haridust puudutavatel üldhuvitavatel või päevateemadel.
2)     Elukutse, amet ja töö
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         jutustada oma elukutsevalikust;
·         hankida ja anda infot enda või teiste ameti ja töökoha kohta;
·         esitada vestluspartnerile küsimusi töö ja elatise teenimise kohta ja vastata samalaadsetele küsimustele;
·          kirjeldada oma tööpäeva või mingit juhtumit selles;
·         eesmärgipäraselt rääkida ja kirjutada rutiinse tööülesandega seotud teemadel;
3)    Teenindus  Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         hankida nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja Interneti teel infot avaliku teeninduse kohta,
·         anda seda infot teistele edasi või aidata seda saada;
·         selgitada oma pöördumise põhjust
4)    Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         kirjeldada oma pere elu kodus, tööl ja koolis, küsida samasugust infot teistelt ja mõista vastuseid;
·         hankida teavet elamistingimuste, elulaadi jms kohta ning vastata ise küsimustele;
·         võtta osa igapäevaelu korraldamisest;
·          väljendada oma arvamust kodu ja kodukoha plusside ja miinuste kohta;
·         kutsuda külalisi ning külaskäigul nendega viisakusvestlust arendada;
·         kirjeldada oma kodukohta ja selle ümbrust, kodu ja majapidamist;
·          jutustada oma päevast ja küsida samasugust infot teistelt;
·         rääkida oma lähedastest ja ise küsimusi esitada;
5)    Enesetunne ja tervis
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         juhatada inimesi sobival moel tualettruumidesse vms kohta ning paluda ise vastavat teavet ja luba;
·          teatada oma halvast enesetundest;
·          kirjeldada abistajale oma enesetunnet või teise abivajaja seisundit;
·          kirjeldada isikliku hügieeniga seotut ja hankida vajaminevat;
6)    Vaba aeg ja meelelahutus
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         küsida teistelt vaba aja sisustamise viise ja konkreetseid plaane, meelelahutuslikke, kultuurilisi, tervislikke harrastusi;
·          vastata ise samadele küsimustele;
·         hankida teavet oma vaba aja sisustamise üldiste ja kohalike võimaluste kohta;
·         jutustada lõõgastushetkest;
·          kirjeldada vaba aja veetmisega seotud sündmusi;
7)    Sisseostud, hinnad
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         hankida ja jagada infot igasuguste poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaja, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta;
·          kirjeldada kaupa ja selle ostuvõimalusi, jutustada ostudest
8)    Söök ja jook
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         hankida ja anda infot igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade, stiili, hinnaklassi, klientuuri jms kohta;
·          küsida, tellida ning pakkuda sööki ja jooki; küsida teenindajalt, müüjalt või vestluskaaslaselt infot mingi kindla toidu või joogi kohta ning anda ise sellist infot;
·         aru saada reklaamist
9)    Inimeste suhted ühiskonnas
Keelekasutaja  suudab B1-tasemel:
·         kirjeldada oma sõpra või sõpruskonda;
·          jutustada oma rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejäävatest sündmustest;
10)          Keskkond, kohad, loodus, ilm
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         hankida infot piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, samuti looduse, keskkonnakaitse, ilmaolude jms kohta ning kõnealust infot jagada;
·          kirjeldada oma kodukohta, selle loodust ja vaatamisväärsusi, jutustada enda jaoks oluliste paikade geograafilistest ja kultuurilistest iseärasustest ning selgitada suhtu‑ mist neisse;
·          kirjeldada olusid, ilmastikku, kliimat, kohalikule aastaajale tüüpilist või konkreetse ajahetke ilma;
·         küsida teed ja juhatada seda; aru saada ilmateatest nii suuliselt kui kirjalikult;
·          lugeda kaarte, skeeme, infovoldikuid jms;
11)          Kultuur ja keeled, keelte õppimine
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         hankida ja jagada infot Eesti kultuuri või selle huvipakkuvate valdkondade kohta;
·         leida teavet kultuurisündmuste, neil esinejate jms kohta; kirjeldada kultuurisündmust
12)           Reisimine, transport, vaatamisväärsused
Keelekasutaja suudab B1-tasemel:
·         hankida ning anda infot ja soovitusi reiside ja matkade kohta;
·          kasutada ühistransporti, teha end arusaadavaks liikluses, töö- ja turismireisil ning riigipiiri ületamisel;
·         kirjeldada kohta, piirkonda või vaatamisväärsust ja küsida sellekohast infot; jutustada reisielamusest või reisikirjast.
Iseseisev töö Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks.
Õpetaja Mari-Liis Schmidt
Inglise keelne nimetus Estonian B1 level